پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران- اعضای هیئت علمی
معرفی اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

عباس عرفانیان امیدوار
استاد ، پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران
گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
تلفن: 77240465-021
دورنما: 77240253-021
پست الکنرونیک: erfanian(At)iust.ac.ir

AWT IMAGE

محمد رضا دلیری
استادیار ، مدیر گروه
گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه علم و صنعت ایران
تلفن: 73225738-021
دورنما: 73225777-021
پست الکنرونیک: daliri(At)iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=76.11017.20143.fa
برگشت به اصل مطلب